Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MỚI DENYO VIETNAM

Công việc:Công tác xây dựng và hàng rào
Công tác tạm và Công tác phát sinh
Giá trị thực hiện:16.351.050.000 VNĐ
Diện tích thi công:
Địa điểm thi công:Khu công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên, Việt Nam
Thời điểm thi công:Năm 2011

06/10/2018

Dư án liên quan