Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MỚI DENYO VIETNAM

Công việc: Công tác xây dựng và hàng rào
Công tác tạm và Công tác phát sinh
Giá trị thực hiện: 16.351.050.000 VNĐ
Diện tích thi công:
Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên, Việt Nam
Thời điểm thi công: Năm 2011

06/10/2018

Dư án liên quan