Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY HONDA VIETNAM – CHI NHÁNH HÀ NAM

Công việc:Công tác xây dựng nhà máy DC, xưởng phát điện và nhà phụ trợ

Công tác phát sinh

Giá trị thực hiện:33.593.840.105 VNĐ
Địa điểm thi công:Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam
Thời điểm thi công:Năm 2011-2012

06/10/2018

Dư án liên quan