Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY HONDA VIETNAM – CHI NHÁNH HÀ NAM

Công việc: Công tác xây dựng nhà máy DC, xưởng phát điện và nhà phụ trợ

Công tác phát sinh

Giá trị thực hiện: 33.593.840.105 VNĐ
Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam
Thời điểm thi công: Năm 2011-2012

06/10/2018

Dư án liên quan